นายจักรพงษ์ เอียบสกุลผู้อำนวยการโรงเรียน นางมยุรีย์ เครือจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพรชัย พรหมด้วงครู คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายปรัชญ์ สว่างพงศ์ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียน