ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่5 ประจำปีการศึกษา2/2562(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา #พัฒนาการเรียนการเรียนการสอน 1 อาชีพ 1 กีฬา 1 ศิลปะเพื่อการมีงานทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตักบาตรตอนเช้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จุดเทียนถวายพระพร
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน/คนครัว/ยาม/นักการภารโรง ประจำปีการศึกษา2562
เปิดประมูลราคาเครืองบริโภค ประจำปีการศึกษา 2562

หน้าที่ :