ข้อมูลสารสนเทศ 2561
   
   ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ขอมูลบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

ลำดับที่

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1

-

1

 

2

รอง ผอ.สถานศึกษา

-

1

1

 

3

ครู คศ. 2

1

2

3

 

4

ครู คศ. 1

3

8

11

 

5

ครูผู้ช่วย

1

6

7

 

รวม

4

17

23

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

1

นักการภารโรง

2

-

2

 

2

คนครัว

-

4

4

 

3

ยาม

1

-

1

 

4

พนักงานขับรถยนต์

1

-

1

 

5

ครูอัตราจ้าง

9

51

60

 

6

บุคลากรทางการศึกษา

-

1

1

 

7

ครูพี่เลี้ยง

2

6

8

 

8

ครูธุรการ

-

1

1

 

รวม

15

63