ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ( นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ) ผู้วิจัย