ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตักบาตรตอนเช้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จุดเทียนถวายพระพร
23/07/2562 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมปลูกป่าสมุนไพรหมู่บ้านบางสักเหนือ
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ( นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ) ผู้วิจัย

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  กิจกรรมวันวิทยาศาตร์
  นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพัง ครู นักเรียน บุคลากร ร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 12
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน นายพรชัย พรหมด้วงครู คศ.1 ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าบบริหารทั่วไป นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ