ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
    ไม่มีข่าวใหม่

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพรชัย  พรหมด้วงครูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ