ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
23/07/2562 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมปลูกป่าสมุนไพรหมู่บ้านบางสักเหนือ
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ( นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ) ผู้วิจัย
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือวิสาสามัญโรงเรียนราชประชา ร่วมงานวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยการควบคุมของผู้กำกับปรัชญ์ สว่างพงศ์ ผู้กำกับบุณฑริกา สุวรรณฤทธิ์ ผู้กำกับอังศุมาลิน ส่องแสง

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพรชัย  พรหมด้วงครูคศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ